Lietošanas noteikumi

1. Noteikumos lietotie termini:

Klients - fiziska vai juridiska persona, kas lieto Pakalpojumu.
Kredīts - nauda, ko Klients iemaksā kā priekšapmaksu par Pakalpojuma saņemšanu.
Nepārvarama vara - faktori, kas ir ārpus Operatora kontroles un traucē Operatoram sniegt pakalpojumu, t.sk., bet ne tikai: dabas stihijas, karadarbība, streiki, sabiedriskās kārtības traucējumi, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citu elektronisko sakaru tīklu darbībā, valsts un pašvaldības institūciju noteikti aizliegumi, administratīvie akti, trešo personu rīcība.
Operators - pakalpojuma sniedzējs – SIA „TelTel”, vienotais reģistrācijas numurs 40103143723, juridiskā adrese: Lakstīgalu iela 4, Garkalne, Garkalnes novads, LV-2137.
Pakalpojums - priekšapmaksas starptautisko zvanu pakalpojums, kuram piemērojami spēkā esošie tarifi (pieejami :DOMAIN)

2. Vispārējie noteikumi

2.1. Noteikumi nosaka Operatora un Klienta savstarpējās attiecības, t.sk., Pakalpojuma pieslēgšanas, sniegšanas un izbeigšanas kārtību, apmaksu, sūdzību iesniegšanas un novēršanas kārtību.
2.2. Noteikumi ir saistoši Operatoram un Klientam no brīža, kad Klients sāk lietot Pakalpojumu, ja vien starp Operatoru un Klientu nav noslēgta rakstiska vienošanās par citu noteikumu piemērošanu.
2.3. Operators ir tiesīgs vienpusēji grozīt Noteikumus. Noteikumu aktuālā redakcija ir publiski pieejama Operatora mājas lapā :DOMAIN.
2.4. Pakalpojuma izmantošanai nav nepieciešams slēgt rakstveida līgumu starp Klientu un Operatoru, taču šāda iespēja pastāv kā individuāls risinājums pēc Klienta iniciatīvas.
2.5. Klientam ir tiesības :DOMAIN mājaslapā pieteikties par maksu vai bezmaksas uz nacionālo publisko fiksēto numuru vai numuriem, kurus regulē Elektronisko sakaru likums. 

3. Pakalpojuma pieslēgšanas, sniegšanas un izbeigšanas kārtība

3.1. Lai sāktu lietot Pakalpojumu, Klientam ir jāreģistrējas sistēmā :DOMAIN. Pēc reģistrācijas Klients saņem uz norādīto e-pastu lietotājvārdu un paroli piekļuvei sistēmā. Klients apņemas neizpaust lietotājvārdu un paroli trešajām personām.
3.2. Klients ir tiesīgs jebkurā brīdī izbeigt Pakalpojuma lietošanu un, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz Operatora e-pastu :MAIL_OFFICE, pieprasīt ieskaitītā un neizmantotā Kredīta atgriešanu.
3.3. Operators ir tiesīgs ierobežot vai pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu Klientam:
3.3.1. ja Klients izmanto Pakalpojumu, neievērojot Noteikumus vai Latvijas Republikas normatīvos aktus;
3.3.2. ja Klients izmanto Pakalpojumu tādām darbībām, kas traucē tīkla darbību un/vai Pakalpojuma nodrošināšanu citiem lietotājiem;
3.3.2. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ – uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām vai līdz Nepārvaramas varas darbības izraisīto seku likvidēšanai.

4. Pakalpojuma apmaksa

4.1. Lai sāktu izmantot Pakalpojumu, Klientam ir jāieskaita Kredīts tādā apmērā, kādā Klients plāno veikt sarunas, ņemot vērā aktuālo tarifu plānu, kas publicēts Operatora mājaslapā :DOMAIN.
4.2. Klienta konts ar Kredītu tiek aktivizēts 12 (divpadsmit) stundu laikā no Kredīta ieskaitīšanas brīža, bet parasti – vienas stundas laikā.

5. Sūdzību iesniegšanas un novēršanas kārtība

5.1. Klients var iesniegt Operatoram sūdzību par Pakalpojumu, izmantojot Operatora mājaslapā :DOMAIN norādītos kontaktus (e-pastu, tālruņa numuru).
5.2. Pieteiktās sūdzības, ciktāl to risinājums atkarīgs no Operatora, tiek izskatītas divu dienu laikā no to pieteikšanas brīža darba dienās no plkst. 9-18.

6. Privātums

SIA “TelTel” stingri ievēro Jūsu privātumu un atzīst par nozīmīgiem personas datus, ar kuriem Jūs varat tikt identificēts, piemēram, Jūsu vārdu, adresi, e-pasta adresi un norādītos tālruņa numurus SIA “TelTel” sniegto pakalpojumu ietvaros ("Personas dati"). SIA “TelTel” nesniegs Jūsu Personas datus trešajām personām bez jūsu piekrišanas.

7. Atcelšanas noteikumi

Ja Jūs neapmierina SIA “TelTel” sniegtie pakalpojumi un Jūs vēlaties pārtraukt to lietošanu vai atgūt līdzekļus, lūdzu, rakstiet uz mūsu e-pasta adresi, un mēs noorganizēsim pakalpojuma pārtraukšanu un Jūsu līdzekļu atgriešanu. SIA “TelTel” atgriezīs Jūsu līdzekļus tādā apmērā, kādā tie ir Jūsu kontā (atlikušais kredīts) pie jebkuriem apstākļiem, kādus Jūs minēsiet kā iemeslu līdzekļu atgriešanai.

Jūs varat pieprasīt līdzekļu atgriešanu savā bankas kontā jebkurā brīdī; mēs ieturēsim komisijas maksu par maksājumu saskaņā ar mūsu bankas cenrādi. Jūs varat pieprasīt līdzekļu atgriešanu savā kredītkartē vai debitkartē 7 dienu laikā un savā PayPal kontā – 30 dienu laikā; šādas līdzekļu atgriešanas tiks veiktas bez maksas. Mēs atbildēsim uz Jūsu līdzekļu atgriešanas pieprasījumu 24 stundu laikā, un Jums ir pienākums apsvērt un atbildēt mums par pieprasīto līdzekļu atgriešanu 48 stundu laikā.